Deelnemers netwerk

Jan van der Winden

Ecoloog met meer dan 20 jaar ervaring in het managen van projectteams en sinds 2015 eigenaar van Jan van der Winden Ecology, research & consultancy. Hij wil met gedegen veldkennis en onderzoek bijdragen aan natuurbeschermingsbeleid. Gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van vogels met een nadruk op moerasvogels (sterns en reigers), zenderonderzoeken, moerasontwikke-ling en veldecologie. Specifieke expertise in laagveenmoerassen en het IJsselmeergebied. Hij vindt het van belang dat kennis breed uitgedragen wordt en realiseert dit via Lezingen, publicaties in tijdschriften en op social media. Als deskundige verbonden aan de Commissie MER. Internationale onderzoeks- en natuurbeschermingsprojecten uitgevoerd in Centraal en oost Europa, West Afrika en Zuid-Amerika.

Camilla Dreef

Ecoloog die toegepast ecologisch onderzoek en advies combineert met communicatie werkzaamheden. Na haar bachelor Bèta-Gamma, met interdisciplinair onderzoek als leidende draad, ronde ze in 2015 haar master Biological Sciences - ecology & evolution af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed onderzoek aan het foerageergedrag van lepelaars met GPS-trackers. De fascinatie voor vogels en hun trekgedrag groeide, wat leidde tot haar stage bij Vogelbescherming Nederland. Hier bestudeerde ze hoe wetenschap kan bijdragen aan betere bescherming van vogelsoorten langs hun trekroutes.

Na haar studie besloot ze als zelfstandig ecoloog aan de slag te gaan. Hierbij ligt de nadruk op onderzoek aan vogels in relatie tot hun leefomgeving. Het ecologische onderzoek combineert ze met communicatie. Zo is ze sinds 2016 ambassadeur van Vogelbescherming Nederland en vogelexpert van het tv-programma BinnensteBuiten waarin ze de kijker meeneemt naar de mooiste vogelplekken van Nederland. Haar eerste boek ‘Kwie-kwie-kwie-kwie-kwie’ verscheen in mei 2018 en bevat persoonlijke verhalen over vogels kijken, vogelonderzoek en vogelbescherming. Ook is ze regelmatig te gast bij tv en radio en geeft ze lezingen. Met haar verhalen wil ze een breder publiek bereiken en zo meer draagvlak voor bescherming creëren.

Peter van Horssen

Geograaf met meer dan 15 jaar ervaring in statistiek en GIS ondersteuning bij ecologisch onderzoek. Sinds 2015 eigenaar van GreenStat. Hij levert advies en ondersteuning op het gebied van ruimtelijke statistiek, populatie modellering, data visualisatie en modellering van ecologische en milieukundige data. Hij koppelt algemene ecologische kennis aan technische kennis van GIS en statistiek procedures. Naast technische vaardigheden voelt hij zich ook prima thuis in ecologisch en ornithologisch onderzoek in het veld.

meer info op:http://www.greenstat.nl

Martin Poot

Ecoloog die vanaf november 2017 tot en met september 2023 deelnemer was aan het Lowland Ecology Network. Is sinds oktober 2023 werkzaam als senior onderzoeker zeevogel ecologie bij Wageningen Marine Research. In de vijf jaar dat Martin deelnemer was van het netwerk heeft hij een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van zijn mariene specialisme, met o.a. tellingen van vogels vanuit het vliegtuig in Voordelta, kustzone Waddeneilanden en de Waddenzee, als ook in het IJsselmeergebied. Daarnaast verrichtte hij een ondersteunende rol in het veld en bij analyses bij het onderzoek in de Krimpenerwaard (vogels van vochtige graslanden), op Marker Wadden (o.a. visdief) en Loosdrechtse plassen (grote karekiet). Deze bijdragen verrichtte hij als nevenwerkzaamheden naast een aanstelling bij het CBS bij het team natuurstatistieken. Het is logisch dat hij daar waar mogelijk zal blijven samenwerken met de experts van het Lowland Ecology Network. 

Celine Roodhart

Veldecoloog met een agrarische achtergrond met meer dan 10 jaar ervaring in veldecologie, begeleiden en adviseren van opdrachtgevers met ecologische vraagstukken. Voorheen als ecoloog bij Royal HaskoningDHV en later bij het team Landelijk gebied van Vogelbescherming Nederland. Sinds 2012 is ze eigenaar van Roodhart Veldwerk en wil ze graslanden weer laten floreren en de kijk van boeren en natuurbeheerders op graslandgebruik samenbrengen. 

Gespecialiseerd in weidevogels en hun habitat, en daarnaast in de plant-bodemrelaties in graslanden. Sinds 2022 is ze fulltime ondernemer en richt ze zich vooral op graslandbeoordelingen en daaraan gekoppelde beheeradviezen voor agrariërs en (particuliere) natuurbeheerders. Recentelijk heeft ze inhoudelijk bijgedragen aan de nieuwe veldgids Ontwikkelen van Kruidenrijk Grasland door Wim Schippers. Bodemgezondheid heeft haar specifieke aandacht in relatie tot het ontwikkelen van robuust, vitaal en kruidenrijk grasland. Bij voorkeur geeft ze  praktische beheeradviezen.

Debby Doodeman

Fogol is een bedrijf dat als doelstelling heeft de natuur op een positieve manier bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Fogol is in 2009 opgericht door Debby Doodeman. Kennis, ervaring en passie zijn in het bedrijf samengebracht.

Debby organiseert al vele jaren op eigen initiatief of in opdracht, excursies en evenementen zoals de vogelzeiltochten en bijvoorbeeld de Nationale Vogelweek voor Vogelbescherming Nederland.

Fogol organiseert ook geregeld specifieke workshops, bijeenkomsten of lezingen voor NGO’s. Debby heeft ook veel veldkennis en assisteert jaarlijks met veldwerk op het gebied van vogels en o.a. vleermuizen en andere zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Debby heeft een onderzoek gedaan naar vogelaars dat leidde tot de publicatie van het boek Vogelaars (nooit) uitgevogeld (2022, KNNV Uitgeverij). Over dit onderzoek geeft Debby ook presentaties.

 

meer info http://www.fogol.nl

Yvonne Verkuil

Ecoloog met meer dan 20 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek en internationaal natuurbeschermings- en onderzoeksmanagement.  Ze is gespecialiseerd in watervogels en hun leefgebieden. Sinds haar afstuderen heeft Yvonne ecologisch en populatiegenetisch onderzoek gedaan aan steltlopers, en werkte ze 10 jaar in het DNA-lab voor ecologen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Momenteel combineert ze ecologisch veldwerk als zelfstandig ecoloog, o.a. op Marker Wadden, met data-analyse, rapportages en publicaties. Daarnaast werkt ze deeltijds aan de RuG om een methodologie te ontwikkelen voor het monitoren van dieten van vogels door middel van DNA-technieken.

In haar huidige werkzaamheden als zelfstandig ecoloog wil ze zich meer richten op onderzoek ten behoeve van natuurbescherming. Ze vindt het ook belangrijk haar kennis en ervaring over te dragen op de volgende generatie en daarom begeleidt ze onervaren auteurs als redacteur van het tijdschrift Wader Study.

Folkert de Boer

Ecoloog met een passie en expertise op het snijvlak van natuur, techniek en mensen, met een speciale voorliefde voor vogels. Zijn achtergrond  is een combinatie van biologie, IT en kunstmatige intelligentie, met een sterke basis in wetenschappelijk onderzoek.

Hij richt zich vooral op het adviseren, uitvoeren en verbeteren van ecologisch onderzoek en monitoring met moderne technologie en methodes voor verwerking van ecologische gegevens en de analyse hiervan. Praktisch alle ecologische vragen met een technisch aspect hebben zijn interesse, waarbij de techniek altijd dienend is aan de ecologische vraag.

Hij heeft ook ruime ervaring met ecologisch en ornithologisch onderzoek in het veld, waarmee hij van dienst kan zijn bij alle onderdelen van projecten in natuur- en ecologisch onderzoek.

meer info http://folkertdeboerecology.nl/