Noordzee & kust

Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte - zwarte zee-eenden

Voor de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte heeft de Nederlandse overheid in het Natura2000 gebied Voordelta maatregelen getroffen om het verlies aan natuurgebied te compenseren. Zo is een bodembeschermingsgebied aangewezen waar bodemberoerende visserij is uitgesloten voor een hogere kwaliteit bodemdieren (zee-eenden eten in de zeebodem ingegraven kleine tweekleppigen) en zijn verstoringsvrije gebieden voor zee-eenden aangewezen.

Om te zien of deze maatregelen werken, werden in de periode 2004-2019 gedurende het winterhalfjaar en voorjaar zwarte zee-eenden geteld vanuit een vliegtuig, zowel in de Voordelta als in de Noordzeekustzone van de Waddeneilanden (als referentie). Dit onderzoeksonderdeel zee-eenden werd in gezamenlijkheid uitgevoerd door Peter van Horssen, Martin Poot en Altenburg & Wymenga, waarbij de laatste penvoerder was.

De gegevens over het voorkomen van de zee-eenden zijn de basis voor uitgebreide, ruimtelijke statistische analyses in relatie tot verstoring door schepen en andere, ecologische factoren, zoals voedselbeschikbaarheid, duikdiepte, waterstroomsnelheden, gegevens die door andere instituten werden verkregen in een groter onderzoeksconsortium, geleid door Deltares en Wageningen Marine Research. Het gehele project is in opdracht van Rijkswaterstaat WVL uitgevoerd.

Download: Monitoringrapport 2018-2019 met een trendanalsye van 2004-2019 zwarte zee-eenden Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

Download: Rapport statistische analyse verstoring zwarte zee-eenden 2009-2019 Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

Download: Monitoringrapport 2018 zwarte zee-eenden Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

Download: Rapport statistische analyse verstoring zwarte zee-eenden tot 2018 Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

Download: Veld en datarapport 2017 zee-eenden Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

Download: Veld en datarapport 2016 zee-eenden Voordelta - Tweede Maasvlakte PMR-NCV

 

Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte - zwarte zee-eenden

Betrokkenen netwerk

Peter van Horssen
Martin Poot

Andere betrokkenen

Altenburg & Wymenga

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer