Onderzoek naar vogels van graslanden

Biodiversiteit in veengraslanden Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard wordt de komende jaren in de veengraslanden het waterpeil verhoogd en worden slootkanten afgeplagd. In Polder De Nesse en Berkenwoude is deze inrichting al gestart in 2017. We brengen het habitatgebruik van vogels zoals steltlopers, eenden en reigers in beeld. Tevens onderzoeken we de rijkdom aan regenwormen en insecten in natte en droge percelen en slootkanten. In de eerste jaren bleek de vogeldiversiteit toe te nemen en de vernatting niet negatief te zijn voor regenwormen en insecten. Het project is een opdracht van de Provincie Zuid-Holland en wordt in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap, Courbois Flora & Fauna expert en diverse vrijwilligers uitgevoerd.

Download Rapportage periode 2017-2021

Download jaarrapport biodiversiteit Krimpenerwaard 2019

Download rapport biodiversiteit Krimpenerwaard 2017-2018

Download rapport Trends en de verspreiding van graslandvogels in de Krimpenerwaard 1990-2021

 

Combinatie van vernattingsmaatregelen heeft positief effect
 
Sinds 2016 werd het peil verhoogd en slootranden en percelen afgeplagd. Zou dat gaan werken voor de typische vogelsoorten van het veengraslandschap? In een evaluatie van vogelaantallen, verspreiding en maatrelen konden we statistisch significante verbeteringen aantonen op een ruimtelijks schaal voor soorten als grutto, tureluur en kievit. De combinatie van maatregelen is positief waaronder plas-draspercelen, hoger peil en afgeplagde slootranden. Mooie kennis voor vervolgprojecten.

Download rapport veranderingen in biodiversiteit vogels in de periode 2017-2020

 

Vernatting in de Krimpenerwaard : Trends en patronen van weidevogels, waterkwaliteit en vegetatie samenstelling

In het kader van haar afstuderen aan de opleiding Environmental Biology (UU) heeft Suzanne Kanters onderzoek gedaan naar de lange-termijn trends (10 - 20 jaar) in broedvogels, vegetatiesamenstelling en waterkwaliteit in de Krimpenerwaard. In Juni 2017 is in de polders Berkenwoude en De Nesse het waterpeil verhoogd als maatregel om de vogeldiversiteit te doen toenemen. De eerste resultaten wijzen erop dat deze peilverhoging een belangrijke rol speelt bij het herstellen van de vogelpopulaties in Berkenwoude en De Nesse. Daarnaast toonden zich ook al enkele effecten van de vernatting op de ontwikkeling van moerasvegetaties en lijkt de peilverhoging tot dusver niet gepaard te gaan met een grootschalige toename in nutriëntbelasting in de sloten. Nieuwsgierig geworden? Lees meer in het rapport!

Download stagerapport trends en patronen van weidevogels, waterkwaliteit en vegetatie samenstelling 2008-2018

  

 

Biodiversiteit in veengraslanden Krimpenerwaard

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Camilla Dreef
Peter van Horssen
Martin Poot

Andere betrokkenen

Zuid-Holland Landschap
Flora&Fauna Expert
Suzanne Kanters

Andere Onderzoek naar vogels van graslanden projecten

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer