Noordzee & kust

Watervogeltellingen vanuit het vliegtuig in het Waddengebied

In 2022 hebben we in de broedtijd van sterns vanuit het vliegtuig de visetende watervogels geteld op het open water en platen in de Waddenzee. Extra aandacht gaven we ook aan de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Tegelijkertijd onderzocht Wageningen Marine Research de verspreiding en aanbod van vis voor visetende watervogels en telde Sovon Vogelonderzoek Nederland de vogels in de kolonies en op rustplaatsen op de eilanden en het vaste land. Daarnaast volgde Sovon ook visdieven en noordse sterns met gps-zenders. Al deze gegevens hebben we bij elkaar gebracht in een rapport dat hieronder gedownload kan worden.

Technisch rapport vliegtuigtellingen (opgenomen als bijlage in overkoepelend rapport hieronder)

Overkoepelend rapport Sovon - Aantallen en verspreiding van visetende broedvogels in het Nederlandse Waddengebied in mei-juni 2022

Dit uitgebreide veldonderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Wij&Wadvogels dat loopt in 2020-2026. Het doel van dit project is om in de Waddenzee de omstandigheden te verbeteren voor vogels en verstoring door recreanten in goede banen te leiden. Het onderzoek richt zich naast de grote aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels met name ook op (kust)broedvogels zoals sterns, waarvan de populaties in het Waddengebied het meest onder druk staan. Voor meer informatie en andere onderzoeksrapporten zie de website van Wij&Wadvogels van Vogelbescherming Nederland.

Watervogeltellingen vanuit het vliegtuig in het Waddengebied

Betrokkenen netwerk

Peter van Horssen
Martin Poot

Andere betrokkenen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Wageningen Marine Research

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer