Wetland ecologie & moerasvogels

Effecten ganzen op moerasvegetaties

Als onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is onderzocht welke invloed ganzen hebben op moerasvegetaties en daarmee op bedreigde moerasvogels. Op basis van bestaande kennis is duidelijk geworden dat grauwe ganzen op grote schaal verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van het broedbiotoop. Ze eten dag en nacht aan riet, lisdodde, zegge, gele plomp en krabbenscheer. Dit heeft ertoe geleid dat deze vegetaties sterk zijn afgenomen met kettingreacties tot gevolg: troebeler water, afgekalfde oevers en verbossing. De effecten van ganzenvraat zijn momenteel dusdanig groot, dat met de huidige omvang van ganzenpopulaties en graasdruk de doelen voor het Natura 2000-gebied voor grote karekiet, woudaap en roerdomp niet haalbaar zijn.

 

download rapport

Effecten ganzen op moerasvegetaties

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Camilla Dreef

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer