IJsselmeergebied

Marker Wadden

Marker Wadden zijn aangelegd als vogelparadijs. We  onderzoeken het effect op vogels en zijn betrokken bij het samenvatten van de lopende onderzoeken. Sinds 2017 onderzoeken we welke vogels zich vestigen en van enkele indicatorsoorten (strandplevier, visdief, dwergstern en kluut), wordt bekeken hoeveel jongen ze groot brengen. Daarnaast bestuderen we van deze vogelsoorten het habitatgebruik en foerageergedrag/dieet. Ook worden pioniersoorten gekleurringd om meer over verplaatsingen te leren. We helpen Natuurmonumenten met de coördinatie van tellingen van broedvogels en watervogels. We werken in opdracht van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), Natuurmonumenten, Wageningen Marine Research (WMR) en Sovon. Veel vrijwilligers zijn bij ons werk betrokken.

 

Onderzoek broedecologie kluten, visdieven en dwergsterns

Elk jaar publiceren we een overzicht van aantallen, broedsucces, voedsel en habitatgebruik van kluut, dwergstern en visdief. Marker Wadden zijn direct gekoloniseerd door deze soorten, waarmee het gebied van nationaal en internationaal belang is voor enkele soorten. Hieruit blijkt dat pionierbiotopen zeer hard nodig zijn en ook veel succes hebben. De reproductie was aanvankelijk hoog en bij kluten zien we die geleidelijk dalen.

download : jaarrapport visdief en kluut 2018

download : jaarrapport visdief, dwergstern en kluut 2019

download : jaarrapport visdief, dwergstern 2020

download : jaarrapport kluut 2020

 

Coördinatie tellingen watervogels en overige broedvogelbevolking

Op Marker Wadden wordt de broedvogelbevolking in beeld gebracht en worden maandelijks alle watervogels geteld. Ook worden pleisterende zangvogels geteld, zoals de massale aantallen oeverzwaluwen in de nazomer. De tellingen worden door vrijwilligers uitgevoerd. Wij assisteren met de coördinatie en rapporteren jaarlijks over de resultaten van de vogels in het vogelparadijs.

download : Broedvogels en pleisteraars op Marker Wadden 2019

download : Broedvogels en pleisteraars op Marker Wadden 2020

 

Vliegtuigsurveys foerageerverspreiding visdieven op het open water

In juli 2020 is de verspreiding van visdieven in kaart gebracht door vanuit een vliegtuig foeragerende visdieven op het open water te tellen langs systematisch uitgelegde transecten op het Marker- en IJsselmeer. WMR heeft tegelijkertijd de beschikbaarheid aan prooivissen gemeten op plekken waar de visdieven gingen foerageren. Samen met het onderzoek in de kolonies naar broedsucces, kuikencondities en prooikeuze komen we meer te weten over wat belangrijk is voor een duurzame populatie visdieven.

download : Vliegtuigsurveys visdieven op open water broedseizoen 2020

download : Beschikbaarheid van vis voor visdieven rond Marker Wadden in juli 2020 - rapport WMR inclusief de resultaten van de vliegtuigsurveys

 

Evaluatie natuuronderzoek Marker Wadden

De natuureilanden Marker Wadden brengen nieuw leven in het Markermeer. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten naar de natuurontwikkeling van de Marker Wadden. We interviewden hiervoor onderzoekers van Deltares, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Witteveen+Bos, NIOO, Wageningen Marine Research, en Natuurmonumenten. Uit de prille resultaten blijkt dat het gebied voor landelijke bedreigde pionierbiotopen wezenlijk is. En er zijn aanwijzingen dat de archipel van invloed is op het water en de primaire productie in de omgeving.

download rapport : Ecologisch onderzoek Marker Wadden_2017-2019. Tussenrapportage Fase 1

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot